6.  เป็นการช่วยขยายขีดความต้องสามารถมองเห็นได้ชัดของผู้ […]