ป้ายสกลนคร

Posted on: กรกฎาคม 29, 2015, by :

กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้  เป็นต้น

3. ความต้องสามารถมองเห็นได้ชัดของหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกคะแนนและพฤติกรรมต่างๆ  ของผู้เรียนไว้เพื่อใช้ในการวางแผนบทเรียนขั้นต่อไปได้

4. ความต้องสามารถมองเห็นได้ชัดในการเก็บข้อมูลของเครื่อง  ทำให้ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดนำมาใช้ในลักษณะของการศึกษารายบุคคลได้เป็นอย่างดี  โดยต้องสามารถมองเห็นได้ชัดกำหนดบทเรียนให้แก่ผู้เรียนแต่ละคนและแสดงผลความก้าวหน้าให้เห็นได้ทันที

5.  ลักษณะของโปรแกรมบทเรียนที่ให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เรียน  เป็นการช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนช้า  ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเรียนไปตามความต้องสามารถมองเห็นได้ชัดของตนโดยเฉพาะอย่าง  ไม่รีบเร่งโดยไม่ต้องอายผู้อื่น  และไม่ต้องอายเครื่องเมื่อตอบคำถามผิด