ป้ายสกลนคร

Posted on: กรกฎาคม 29, 2015, by :

6. มีตัวแปรที่เป็นปัญหานอกเหนือจากการควบคุมมาก เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง ระบบ Server เป็นต้น

7. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดียมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทำให้ผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดียต้องหาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเสมอ

8. ในการผลิตสื่อมัลติมีเดียนั้นต้องการทีมงานที่มีความชำนาญในแต่ละด้านเป็นอย่างมากอีกทั้งต้องมีการประสานงานกันในการทำงานสูง

13. สื่อสิ่งพิมพ์

ข้อดีของสื่อสิ่งพิมพ์

1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง

2. เลือกกลุ่มเป้าหมายได้

3. รวดเร็วทันสมัย ทันเวลา

4. ค่าใช้จ่ายถูก

5. เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ

6. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดส่งเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงถึงกลุ่มเป้าหมาย หลายกลุ่มได้ในเวลาที่พร้อมกัน